İnsan Kaynakları

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE EĞİTİM DERNEĞİ İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ TEMEL İLKELERİ

Uluslararası Aksaray Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği’nde İnsan Kaynakları departmanı; kurum politikaları, işe alım süreçleri (ilan verilmesi, mülakat vb.), özlük dosyalarının hazırlanması, personelin kullandığı iznin takip edilmesi ve yönetimi, işten çıkış işlemleri, kurum içi görüşmeler, iyileştirmeler, kurum içi yönetmeliklerin ve prosedürlerin uygulanmasını ve sürdürebilirliğini sağlamak gibi görevleri üstlenmektedir.

SİSTEM GELİŞTİRME: Kurumumuzun faaliyetlerini en etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması süreçleri ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamaya koymak

PERFORMANS YÖNETİMİ: Çalışanların kendi çalışma çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlamak adına performans yönetim sistemini geliştirmek, etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak

EĞİTİM PROGRAMLARI: Çalışanlarımızın işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve kurum yararına sonuçlarını değerlendirmek

KARİYER YÖNETİMİ: Çalışanların kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendilerini bulundukları konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesine olanak tanıyacak bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve hayata geçirmek,

FİKİR ÜRETMEK: Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, partnerler, tedarikçiler, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşme sağlayacak, kuruma, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek,

YÖN VERMEK: Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüş alarak yapılacak uygulamalara yön vermek,

KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK: Çalışanların sosyo-kültürel gereksinimlerini belirleyip karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilincinin” oluşmasını sağlamaya destek olmak,

STRATEJİK PLANLAMA: Strateji planlaması sürecinde kısa vadeli çözümlere odaklanmak yerine daha uzun vadeli değer yaratmak, bu amaçla hedef belirlemede sosyo-ekonomik boyutları değerlendirme bilincini yaygınlaştırmak

ÇIKAR ÇATIŞMASINI ENGELLEMEK: Çalışanların etik ilkeleri benimsemesini sağlamak, amaç; çalışanlar, 3. kişiler ve işveren arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemektir. Bu kapsamda tüm çalışanlara işyeri davranış kuralları, cinsel istismar ve taciz politikası, çıkar çatışması ve çocukları koruma politikası ile ilgili eğitimler vermektir.

PERSONEL POLİTİKAMIZIN DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR:

  • İşin özelliklerine ve iş ortamına uygun nitelikteki personelin seçimi ve görevlendirilmesini sağlamak,
  • Personele yeteneklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,
  • İnsana ve çevreye saygı, çalışanların mutluluğu, güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmek,
  • Personelin özlük işlerine ilişkin haklarının uygulanmasını sağlamak,
  • Personeli kendisini ilgilendiren konularda haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla iletmelerinde aracılık yapmak.