Rüşvet ve Yolsuzluk Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

  1. Amaç

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (“Politika”) amacı Uluslararası Aksaray Uyuşturucuyla Mücadele ve Eğitim Derneği İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

  1. Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

Derneğimiz Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm dernek çalışanlarını,

Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere dernek adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iç ve dış paydaşları) kapsamaktadır.

Bu Politika;

Derneğimiz Yönetim Kurulu’nca onaylanmış ve kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve Derneğimiz İş Etiği Kurallarının,

Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin,

İnsan Kaynakları Uygulamaları’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

  1. Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

Nakit ödemeler,

Siyasi ya da diğer bağışlar,

Komisyon,

Sosyal haklar,

Hediye, ağırlama,

Diğer menfaatler
sayılabilir.

  1. Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’ nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

Dernek Yönetim Kurulu’nun etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için çalışmalarda bulunur.

Dernek Yönetim Kurulu belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirir ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis eder.

Dernek Yönetim Kurulu Denetim üyelerine her türlü bilgi ve belgeyi sunar.

Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirler ve işletilmesini sağlar.

Ayrıca, tüm dernek çalışanları,

Yönetim Kurulu’nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,

Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,

İlgili yasal düzenlemelere ve dernek uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,

Politika’ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Dernek Yönetim Kurulu’na bildirmek ile sorumludur.

  1. Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1 Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir.

5.2 Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,

Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,

Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika’ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

  1. Politika ve Prosedürlerimiz

6.1 Rüşvet ve Yolsuzluk

Derneğimiz her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Derneğimizle iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2 Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür.

Dernek tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesilidir.

6.3 Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4 Bağışlar

Derneğimizin tabi olduğu Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası Dernek Tüzüğümüzün Genel Kurul’un onayından geçmiştir.

  1. Hatasız Kayıt Tutma

Derneğimizin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar Dernekler Kanunu ile düzenlenmiştir.

  1. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Dernek çalışanlarına duyurulmuştur.

  1. Politika İhlallerinin Bildirimi

Bir çalışan ya da derneğimiz adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, yönetim Kurulumuza iletilmelidir.

Derneğimiz, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da derneğimiz adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Yönetime yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, Yönetim Kurulu yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Yönetim Kurulu’na iletmesi gerekmektedir.

  1. Politika İhlalleri

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Yönetim Kurulu Denetim Üyeleri tarafından incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya dernek adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin Derneğimiz tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.